GEOURB GROUP D.O.O.

Geodezija, geologija Beograd

Adresa: Požarevačka 5 // Vatroslava Jagića 14
Beograd Telefon: 011/2440-094, 2445-504, 063/222-665, 064/1226-021
E-mail: office@geourbgroup.rs
Sajt: www.geourbgroup.rs

4/ 5stars

1. Izvođenje radova na izradi I odrađivanju osnovnih geodetskih mreža: trigonometrijska, mikrotrigonometriska, poligonometriska, poligonska i linijski, precizni, generalni I tehnički nlvelman
2. Geodetsko snimanje faktičkog stanja na terenu i Izrada svih vrsta i razmera planova državnog premera za katastar nepokretnosti, katastarsko-topografsklh, topografskih I situacionih planova za potrebe izrade urbanlstičko-tehnlčke dokumentacije i projektovanje u analognom i digitalnom obliku
3. Geodetska snimanje fasada objekata klasičnom metodom, terestrlčkom i fotogrametrijskom i skenerom sa obradom snimanja u analognom i digitalnom obliku u željenim razmerama
4. Oskultacija objekata: praćenje sleganja i pomeranja u trodimenzionalnom koordlnatnom sistemu (Y, X, H) sa obradom podataka i prikazom stanja analogno I digitalno
5. Geodetski radovi u realizaciji regulacionih i detaljnih urbanističkih planova i urbanističkih projekata: formiranje građevinskih parcela, izrada i izdavanje protokola regulacije, prenošenje - obeležavanje objekata prema urbanističkoj dokumentaciji i protokolu regulacije
6. Radovi i poslovi u okviru održavanja premera i katastra nepokretnosti: snimanje objekata izgrađenih sa građevinskom dozvolom radi uknjlženja u Katastru nepokretnostl i Zemljišnoj knjizi, objekata izgrađenih bez građevinske dozvole radi evidentiranja na planu Katastra nepokretnsti i legalizacije, Identifikacija i obnavljanje granica katastarskih parcela, uslovna podela katastarskih parcela I drugi radovi i poslovi
7. Geodetsko snimanje svih vrsta nadzemnih i podzemnih vodova i objekata sa izradom elaborata u analognom i digitalnom obliku, evidentiranje i provođenje promena u Katastru vodova RGZ-a i izdavanje potvrde da su vodovi snimljeni
8. Izvođenje svih vrsta geodetskih radova za posebne potrebe, koji nisu obuhvaćeni u predhodnim stavkama
9. Izrada geotehničkih (geoloških, geomehaničkih) elaborata za potrebe izgradnje i nadgradnje
10. 3D terestičko lasersko skeniranje i modeliranje omogućava bolja i svestranija rešenja geodetskog merenja.Tehnikom laserskog skeniranja omogućeno je snimanje podataka na daljinu, što je posebno korisno na nepristupačnim ili nedostupnim oblastima kao i oblastima sa velikim brojem detalja. Laserski skener "Leica P20" pripada ultra brzim skenerima (sa brzinom skeniranja od milion tačaka/sekundi), poznat po velikoj brzini prikupljanja podataka i po izuzetnom nivou detalja koji se snima. Ovim karakteristikama kompaktnim Leica ScanStation P20 pridružuju se: odličan kvalitet podataka na izuzetnom dometu (120m, max), visok opseg radne temperature, kompenzator horizontalnosti i po prvi put u industriji "Check & Adjust" procedura za kalibrisanje skenera na terenu.
Pored direktne uštede troškova, uslugom laserkog skeniranja dobijaju se bolje vrednost u pogledu:
Brzine dobijanja rezultata, što znatno skraćuje vreme trajanja projekta,
Nivoa dobijenih detalja, što rezultira sigurnijim procesom merenja podataka, boljeg kvaliteta rezultata merenja i
Prikladnog korišćenja "Oblaka tačaka" od strane svih učesnika i zainteresovanih na projektu u cilju boljeg upravljanja projektom.
11. Detekcija podzemnih instalacija i objekata
Dugi niz godina uspešno se bavimo otkrivanjem podzemnih instalacija i objekata. Za potrebe investitora, kao i za potrebe izrade katastra podzemnih instalacija koristimo elektromagnetnu metodu detakcije (tragači podzemnih instalacija) a od skoro i geofizičke merne instrumente (georadar). Geofizičku metodu koristimo i u geološkim istražnim radovima na manjim dubinama. Korišćenje najsavremenije opreme, elektromagnetnih detektora SEBA KMT-VIVAX model vLocPro i georadara UtilityScan DF, kao i vrhunska obučenost naših inženjera i tehničara obezbeđuju najkvalitetnije rezultate u dogovorenom roku.