INOVACIONI CENTAR MAŠINSKOG FAKULTETA D.O.O.

Inovaciona delatnost Beograd

Adresa: Kraljice Marije 16
Beograd Telefon: 011/3302-497, 3370-339
Fax: 011/3370-364, 3370-365
Sajt: www.inovacionicentar.rs

4/ 5stars

Direktor Inovacionog centra 

prof.dr Aleksandar Sedmak
asedmak@mas.bg.ac.rs
tel. 3302-497

Zastupnik Inovacionog centra
prof.dr Vojkan Lucanin
vlucanin@mas.bg.ac.rs
tel. 3370-339
fax. 3370-364

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu osnovan je juna 2006 godine i predstavlja organizaciju koja na originalan i sistematski način primenjuje sopstvene i tuđe naučne rezultate i savremene tehnološke procese, radi poboljšanja postojećih ili stvaranja novih proizvoda, procesa i usluga.

Glavni zadatak Inovacionog centra je primena naučnih, tehničkih i tehnoloških znanja, inventivnosti i pronalazaštva radi, stvaranja i realizacije poboljšanih i novih proizvoda, procesa i usluga, kao pokretača razvoja Republike Srbije. U skladu sa modernim zahtevima, uz vrhunski stručni kadar, obezbeđeni su odgovarajući prostor, oprema, internet komunikacija, laboratorije i druga sredstva neophodna za ostvarivanje programa i realizaciju projekata. U ovom momentu, Inovacioni centar ima Centar za kvalitet, Regionalni centar za energetsku efikasnost, Mrežu za energetsku efikasnost, Centar za veštačenje, Centar za transfer tehnologije i 11 laboratorija.

Konstantno usavršavanje svih postojećih timova i nabavku nove opreme, omogućava dalji razvoj laboratorijskih centara, čime se otvaraju mogućnosti za proširenje svih oblika saradnje, kao i učestvovanje u nacionalnim razvojnim projektima i programima međunarodne saradnje. Realizacija planiranih istraživanja treba da omogući direktan uticaj znanja na brži razvoj pojedinih sektora privrede, kreiranje tržišno atraktivnih proizvoda visokog stepena finalizacije, inovativnosti i postizanje višeg nivoa kvaliteta i konkurentnosti domaćih proizvoda i usluga na međunarodnom tržištu, kao i razvoj infrastrukturnih sistema u Srbiji. Poslovanje Inovacionog Centra Mašinskog fakulteta d.o.o. u prvoj godini poslovanja može se oceniti kao iuzetno uspešno kako u realizaciji projekata Ministarstva nauke, tako i u saradnji sa privredom.

Ključna prednost Inovacionog centra je vrlo povoljna kadrovska struktura koja se sastoji od 7 doktora nauka i 18 studenata na doktorskim studijama. Znatan deo priliva novčanih sredstava koristio se za nabavku opreme i podizanja kvaliteta kako osnovnih sredstava tako i stručnoj edukaciji zaposlenih, prvenstveno studenata doktorskih studija (usavršavanje, studijska putovanja, itd.). Inovacioni centar na originalan i sistematski način primenjuje prvenstveno sopstvene i u manjoj meri naučne rezultate drugih subjekata inovacione delatnosti. Savremenim tehnološkim procesima radi na stvaranju inovacija, novih proizvoda, procesa i usluga. Vrši transfer znanja i tehnologija u proizvodnji i uslugama drugih privrednih subjekata.