SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA ZA NUKLEARNU MEDICINU DR. BAŠKOT

Nuklearna medicina Beograd

Adresa: Vojvode Stepe 347b, Voždovac
Beograd Telefon: 011/3987-778, 063/873-8822
E-mail: ordinacija@dr-baskot.com
Sajt: www.dr-baskot.com

4/ 5stars

Nuklearna medicina kao interdisciplinarna klinička grana, predstavlja primer integracije medicinskih i drugih naučnih disciplina (fizika, hemija, nuklearna elektronika, nauke o kompjuterima) u cilju proučavanja funkcije i strukture organa. Nuklearno medicinski metodi su jednostavni, oni su neinvazivni, i najčešće nije potrebno ništa više od intravenskog ubrizgavanja radiofarmaka. Pri tome su sporedna neželjena dejstva vrlo retka, morbiditet zanemarljiv, a mortalitet ustvari ne postoji.

Nasuprot opštem pogrešnom shvatanju da unošenje radioaktivnih izotopa izaziva veće ozračenje organizma nego transmitovano zračenje, doza ozračenja bolesnika najčešće je mnogo manja nego pri radiološkim ispitivanjima. Velika prednost nuklearne medicine je da posle unošenja dijagnostičke zone, doza ozračenja koju primi bolesnik ostaje ista, bez obzira na broj funkcionih ili scintigarfskih ispitivanja koja treba da se urade. To je potpuno suprotno radiološkim ispitivanjima, u kojima radijaciona doza direktno zavisi od broja dijagnostičkih ispitivanja. Za što efikasniju dijagnostičku nuklearnu medicinu osnovno je da lekar specijalista ove vrste medicine jasno shvati klinički problem, utvrdi opravdanost ispitivanja i odabere najadekvatniji dijagnostički zahvat. Nuklearna medicina može arbitrarno da se podeli na dijagnostički i terapijski deo. U svetu se toliko brzo razvija da se već razgranava u nivo subspecijalizacija, kao što je nuklearna kardiologija, nuklearna gastroenterologija, nuklearna endokrinologija, nuklearna nefrourologija, nuklearna neurologija, nuklearna onkologija i dr.

Po preporukama najznačajnijih svetskih asocijacija iz kardiologije (AHA, ACC i ASNC) sada u SAD ispred svake koronarne jedinice (gde je obezbeđen prijem bolesnika sa akutnim infarktom miokarda) se nalazi gama kamera (neophodna oprema za izvođenje nuklearne kardiodijagnostike), čiji normalan nalaz perfuzije srčanog mišića omogućuje da se bolesnik sa grudnom boli koja glumi akutni infarkt miokarda, ne prima u korornarnu jedinicu. Danas je toliki klinički značaj nuklearne kardiologije u svetu, da u osnovi kreira način i upotrebu kliničke terapije, kao i da prati terapijske efekte i njene moguće komplikacije.