ANDRIĆ AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO I KONSALTING

Knjigovodstvene agencije Beograd

Adresa: Ščerbinova 2, Čukarica
Beograd Telefon: 011/406-83-51, 062/846-9196, 060/354-6474
Fax: 011/357-28-28
E-mail: office@knjigovodstvoandric.rs

4/ 5stars

SVE KNJIGOVODSTVENE, PRAVNE, PORESKE I DRUGE STRUCNE SAVETE NACI CETE NA JEDNOM MESTU. MI ZNAMO DA ŠTEDIMO VAŠE VREME I VAŠ NOVAC.

TEL: 011/406-83-51, 062/846-9196, 060/354-6474

BESPLATNO OSNIVANJE PREDUZECA I RADNJI UKOLIKO SE OPREDELITE ZA NAŠE KNJIGOVODSTVENE USLUGE !!!

BESPLATNE SVE VRSTE PROMENA U APR-u I U PORESKOJ UPRAVI !!!

Cene usluga osnivanja za sve koji nisu klijenti agencije su:

- Registracija radnje .......... 30 EUR
- Registracija preduzeca..... 50 EUR
- Promena u APR-u..............30 EUR

1. KNJIGOVODSTVENE USLUGE I PORESKA SAVETOVANJA ZA MALA I SREDNJA PREDUZECA ZA PREDUZETNIKE (RADNJE) I ZA OSTALA PRAVNA LICA (SPORTSKI KLUBOVI, UDRUŽENJA GRAÐANA , SINDIKATI ITD.)

- Ažurno i tacno vodenje poslovnih knjiga po sistemu prostog i dvojnog knjigovodstva za sva pravna lica
- Racunarska obrada podataka
- Knjiženje racuna i izrada kalkulacija
- Vodenje KEPU knjige
- Vodenje knjige dnevnog prometa ugostitela (DPU)
- Evidencija i obracun PDV-a
- Obracun zarada zaposlenih (olakšice, bolovanja, porodilje)
- Izrada M4 obrasca za zaposlene
- Bilans uspeha
- Poreski bilans
- Završni racun
- Štampanje kompletne knjigovodstvene dokumentacije
- Prijava i odjava radnika
- Prijavu (i odjavu) na osiguranje vlasnika (PIO fond samostalnih delatnosti)
- Pružanje usluga iz oblasti poreskog, finansijskog i bankarskog poslovanja preko svojih poreskih konsultanata

2. DA LI VAS ZANIMA PROCEDURA PRENOSA VLASNIŠTVA IMOVINE NAPR. NEKRETNINE, STANA, AUTA

- sa jednog na drugo fizicko lice
- ili sa fizickog lica na pravno lice I obrnuto
- ili sa pravnog lica na pravno lice.

3. DA LI VAS ZANIMA POREZ NA IMOVINU

4. DA LI IMATE PROBLEMA SA PORESKOM PRIJAVOM ZA PLACANJE POREZA, NEZNATE KAKO DA GA SMANJITI, KAKO DA POPUNITE PORESKU PRIJAVU , KAKVE SU PORESKE STOPE A KAKVE SU PORESKE OLAKŠICE:

- POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

- POREZ NA NASLEÐE I POKLON

- POREZ NA KAPITALNE DOBITKE

- POREZ NA PRVI KUPLJENI STAN I REFUNDACIJU PDV KUPCU PRVOG STANA

5. PRAVNE USLUGE

Kompletno pracenje privrednih subjekata u svim relevantnim oblastima (organizovanje i osnivanje)

- registracija promene kod svih pravnih lica

  • promena poslovnog imena, sedišta, pravne forme, pretežne delatnosti, trajanja, kapitala: povecanje, smanjenje, uplata, unos ili prodaja, promena clanova;
  • promena podataka o licima koja imaju dužnost prema društvu: direktoru, predsedniku UO, zastupniku, prokuristi;
  • promena podataka o ogranku: registrovanje i brisanje ogranka i podataka o ogranku; promena kontakata: telefon, faks, elektronska adresa, adresa internet strane.

- registracija promena kod preduzetnika

  • prijava pocetka obavljanja delatnosti; promena licnih podataka o preduzetniku, ortacima ili poslovodi: ime, prezime, JMBG, broj pasoša za strana lica; promena podataka o ortacima koji istupaju i/ili pristupaju; preuzimanje radnje od strane clanova porodicnog domacinstva u slucaju smrti preduzetnika; promena naziva, delatnosti kao delu poslovnog imena, poslovnog sedišta, pretežne delatnosti, skracenog poslovnog imena, ortaka ovlašcenog za zastupanje; upis ili promena kontakata; upis ili brisanje zabeležbe podataka od znacaja za pravni promet.

Izrada svih vrsta ugovora u privredi:

  • Ugovor o poslovno-tehnickoj saradnji;Ugovor o cesiji; Ugovor o preuzimanju duga; Ugovor o zajmu; Ugovor o posredovanju; Ugovor o kupoprodaji; Ugovor o transportu stvari, i dr.

- Radno pravo (opšta akta, tužbe, žalbe, ugovor o radu, ugovor o delu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima, rešenja iz domena radnog prava, prijava i odjava zaposlenih)

- Privredno pravo (osnivacka akta preduzeca, pojedinacna-osnovna akta preduzeca, odluke organa privrednih društava, tužbe, žalbe, predlozi za izvršenje na osnovu verodostojne i izvršne isprave, i dr.)

- Ugovor o poklonu

- Ugovor o doživotnom izdržavanju (ali se savetuje stranci da je isti najbolje da bude overen od strane advokata i kao takav overi u sudu)

- Ugovor o kupoprodaju vozila, Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti

- Tužbe, žalbe, i dr. iz domena porodicnog prava

- Žalbe na Rešenja poreske uprave

- Pribavljanje neophodnih dozvola za gradnju (lokacijske i gradevinske dozvole) i saglasnosti kod nadležnih državnih organa i javnih i javno-komunalnih preduzeca

- Izrada projektne dokumentacije (arhitektura i projekti instalacija - vodovoda i kanalizacije, mašinskih i elektricnih instalacija)

- Investiciono savetovanje u poslovima sa nekretninama

- Posredovanje izmedu klijenata pri kupovini ili prodaji nekretnina i posredovanje izmedu klijenata i finansijskih institucija prilikom realizacije kredita

- Izrada projektno-tehnicke dokumentacije za izgradnju novih I adaptacija starih objekata

6. KONSALTING USLUGE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

- Procena rizika radnih mesta
- Lice za bezbednost I zdravlje na radu
- Medicina rada, osposobljavanje za pružanje prve pomoci
- Ispitivanje PP aparata I hidranata, referent za zaštitu od požara
- Ispitivanje opreme za rad I uslova radne okoline
- Izrada kompletne dokumentacije:

a) Izrada akata
b) Izrada pravilnika (pravilnici o radu, sistematizacije, pravilnik o bezbednosti na radu itd.)

- Usluge oko uvodenje:
- HACCP standard;
- ISO 9001 standarda
- Zaštite životne sredine 14001 standarda
- Bezbednosti I zdravlja na radu 18001 standarda.