RESTAURANT KOVA

Address: 14 Svetosavska st., Novi Banovci
Phone: 022/342-339
RESTAURANT KOVA Restaurants Belgrade