Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
LINGUA LOGOS

LINGUA LOGOS

Defektologija, logopedija Beograd

Radno vreme

Ponedeljak 08:30 - 20:00
Utorak 08:30 - 20:00
Sreda 08:30 - 20:00
Četvrtak 08:30 - 20:00
Petak 08:30 - 20:00
Subota ne radimo
Nedelja ne radimo

GSP

  • Autobus: 85

Dodatne Lokacije

Korisne informacije


U Logopedskom centru „Lingua Logos“ tim sačinjen od defektologa – logopeda, defektologa – somatopeda, reedukatora psihomotorike i psihologa udružuje svoja polja ekspertize, kako bi na osnovu opservacije i procene odredio adekvatan program tretmana, prilagođen biološkom potencijalu i dinamici napredovanja svakog deteta ponaosob.

Akcenat je na individualnom radu sa detetom, kome stručnjaci našeg tima sa dugogodišnjim iskustvom pristupaju sa mnogo ljubavi, strpljenja i profesionalnosti.

Budući da su govor i jezik osnovno sredstvo kojim saznajemo o svetu koji nas okružuje i kojim se otvaramo ka drugim ljudima, bilo koja teškoća u govorno – jezičkoj komunikaciji predstavlja izazov koji se uz rad sa logopedom može prevazići, ili ublažiti.  Zbog toga kontiuirano pratimo inovacije u metodama i didaktičkim sredstvima kako bismo visokim nivoom kvaliteta pomogli u tretmanu:

- razvojne disfazije
- autizma
- mucanja kod dece i odraslih
- poremećaja pažnje i hiperaktivnosti
- disleksije, disgrafije, diskalkulije
- dislalije
- usporenog psiho – motornog razvoja
- dispraksije
- afazije
- disfonije
- Aspergerovog sindroma
- Daunovog sindroma

Specifične usluge koje nudi naš Centar su:

TRETMAN TOMATIS METODOM - Logopedski centar „Lingua Logos“, jedan je od dva Centra u Srbiji koji je počeo sa sprovođenjem Tomatis metode, kako bi svojim korisnicima obezbedio visoko kvalitetnu stimulaciju na njihovom razvojnom putu. Tomatis metoda je slušna stimulacija koja koristi muziku kako bi podstakla nervni sistem. Ova metoda se pokazala kao efikasna u tretmanu brojnih problema, kao što su autizam, disleksija, poremećaj pamćenja i pažnje, hiperaktivnost, emocionalni problemi...

TRETMAN ABA METODOM -  ABA metoda ( Analiza primenjenog ponašanja) pokazala je  visok procenat uspešnosti kod velikog broja dece sa početnom dijagnozom razvojnih poremećaja, autizma, ADHD i Aspergerovog sindroma. Uspešnost ove metode ogleda se u sveobuhvatnosti pristupa, kojim se podstiče razvoj svih aspekata ličnosti – motorni, kognitivni, govorno – jezički razvoj, kao i razvoj socijaizacije i interpersonalne komunikacije.

AUDITIVNA STIMULACIJA UZ KORIŠĆENJE BEHRINGER APARATA – važna karakteristika Behringera je dinamičko procesiranje zvuka koje omogućava selektovano smanjenje, ili pojačavanje samo odabranih frekvencija, kao i promenu jačine zvuka. Stoga je Behringer široko primenjiv u tretmanu razvojne disfazije, dislalije, dizartrije, disleksije, disgrafije, oštećenja sluha, poremećaja slušnog procesiranja, kao i kod ostalih govorno-jezičkih poremećaja.

REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE – predstvlja terapiju pokretom, kao osnovnim vidom svake motorne aktivnosti. Sistemom vežbi RPM se ne uvežbava  snaga, spretnost i estetika, nego se vrši uvežbavanje psihomotorne celine u cilju stabilizovanja motorne, psihičke i emocionalne stabilnosti deteta.

VEŽBE RANE STIMULACIJE SENZOMOTORNOG RAZVOJA – predstavljaju sistem vežbi prema psihomotornoj starosti deteta u najranijem uzrastu (do godinu dana) kada je plasticitet mozga najveći. To je period kada je mozak u najintenzivnijem razvoju pri čemu je najspremniji da prihvati spoljne stimuluse i na njih odreaguje. Ove vežbe se posebno preporučuju deci rizičnih grupa, ali svakako i deci iz opšte populacije, kako bi se stimulisao senzomotorni razvoj.

PREVENTIVNO – KOREKTIVNE  VEŽBE I IGRE – podrazumevaju sistem vežbi (namenjene starijoj deci) i igara (namenjene mlađoj deci) koje imaju za cilj da spreče pojavu deformiteta, a ukoliko je do njega došlo i otkriven je u početnoj fazi da se sprovođenjem vežbi iskoriguje.

SARADNJA SA PREDŠKOLSKOM USTANOVOM „ADALAND“ - u cilju socijalizacije dece, korisnika naših usluga.

SARADNJA SA LABORATORIJOM „LABORATORIJA CENTAR“ – omogućava popust prilikom izrade biohemijskih i mikrobioloških analiza.

Naš cilj je da pomognemo roditeljima da otklone nedoumice u vezi sa tokom pravilnog psiho-fizičkog i govorno - jezičkog razvoja deteta, kao i da im ukažemo na značaj rane dijagnostike i tretmana, kako bismo zajedno prevazišli razvojne teškoće i omogućili pravilan socio - emocionalni razvoj i integrisanje u društvenu sredinu.

Foto