Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
BIOGEN

BIOGEN

Zdravstveno savetovalište Beograd

Korisne informacije


Vrlo intenzivan razvoj informacionih tehnologija, a posebno mobilne telefonije i drugih komunikacionih sistema zasnovanih na bežičnom prenosu informacija, doprineo je specifičnom zagađenju životne sredine elektromagnetnim zračenjima, za koje je usvojen opšte prihvaćen naziv elektrosmog. Ovim nazivom se direktno ukazuje da ova štetno utiču na ljudsko zdravlje, što je nepobitno potvrđeno i u brojnim naučnim istraživanjima širom sveta. Ove činjenice, a i podaci da postoje i mnogi drugi izvori elektromagnetnih i drugih zračenja, koja takođe štetno utiču na ljudsko zdravlje, u mnogim zemljama je pokrenulo akcije za edukovanje stanovništva o štetnosti takvih zračenja, kao i o mogućnostima zaštite od njih.

Osnovni programski ciljevi udruženja BIOGEN proističu iz prethodno navedenog, odnosno iz evidentne potrebe za verodostojnim izveštavanjem naše javnosti o štetnom delovanju sve prisutnijih elektromagnetnih i drugih zračenja, čije se prisustvo u životnoj sredini vrlo brzo uvećava. Ovo pretpostavlja permanentan rad na ostvarivanju sledećih programskih ciljeva Udruženja:

• Udruženje će težiti da animira društvenu zajednicu u cilju pokretanja inicijative za definisanja i usvajanja nacionalnih etalona dozvoljenih zračenja, koji mora biti usaglašen sa najnovijim naučnim pokazateljima.

• U rad Udruženja će biti uključeni, pored zainteresovanih građana, stručnjaci, čiji je rad tesno povezan sa problematikom, koju Udruženje u svom radu aktuelizira. Tu se misli na inžinjere tehničkih nauka, posebno elektrotehnike, fizičare, medicinske radnike, biologe, biohemičare, ekologe i sve druge koji bi svojim delovanjem mogli uticati na ispunjavanje ciljeva Udruženja. Postizanjem sprege znanja iz više naučnih oblasti, bili bi stvoreni preduslovi da se formuliše nacinalna strategija zaštite stanovništva i životne sredine od štetnih zračenja, a u skladu sa evropskim i svetskim standarima iz te oblasti. Ovo podrazumeva i uspostavljanje međunarodne saradnja sa organizacijama, čiji se rad u potpunosti, ili delimično preklapa sa radnim ciljevima Udruženja.

• Redovno praćenje, prikupljanje i analiziranje naučno verifikovanih pokazatelja o zagađenju naše životne sredine elektrosmogom i drugim zračenjima, koja štetno utiču na ljudsko zdravlje (u daljem tekstu štetna zračenja).

• Tehničko opremanje i informatičko obogaćivanje baze podataka proizvođača-proizvoda sa jasno definisanim nivoom zračenja prema važećim zakonadavnim aktima, a u cilju pripremanja šire akcije za izdavanje atesta za proizvode široke upotrebe i proizvode za zaštitu od štetnih zračenja.

• Podizanja nivoa informisanosti šire društvene javnosti, a posebno mladog naraštaja, o ugroženosti ljudskog zdravlja pri preteranom izlaganju delovanju štetnih zračenja i o mogućnostima zaštite od njih.

• Edukovanje članova Udruženja za volonterski rad na promociji mera zaštite od štetnih zračenja

• Priprema i izdavanje štampane publikacije, jedinstvenog biltena Udruženja, zbornika radova koji pokazuju i dokazuju sve prisutnije štetno dejstvo elektromagnetnog zagađenja na žive organizme.

• Planiranje i implementacija programa kontinuirane edukacije u saradnji sa svim referentnim ustanovama i pojedincima i to putem predavanja, savetovanja i seminara, sa ciljem da se oni uključe u licencirane (bodovane) programe kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika.

• Priprema i izvođenje edukativnih programa za osnovne škole, srednje škole, učeničke domove, fakultete i studentske domove i stručno osposobljavanje realizatora ovih zadataka i drugih ciljeva udruženja.

• Kontinuirano praćenje, planiranje i razmena podataka o povećanjima i delovanju elektromagnetnog i svih ostalih vidova nejonizirajućih zračenja sa drugim Udruženjima u zemlji, regionu i šire

• Organizovanje saradnje sa sličnim Udurženjima u zemlji i svetu.

Foto