Zatvori

Pravopis: Množina i jednina

Nedoumice vezane za množinu reči, uključujući promenu po padežima, pravilno pisanje, manje poznate izraze i slično.

 • Makaroni ili makarone?
  Koriste se oba.

 • Mačkovi ili mačci?
  Koriste se oba.

 • Mačaka ili mački?
  Dativ i lokativ jednine reči mačka je mački, dok je mačaka genitiv množine. („Vidim puno mačaka“, a ne „Vidim puno mački“)

 • Čoveci ili ljudi?
  Pravilno je ljudi.

 • Lasta ili lasti?
  Pravilno je lasta.

 • Paukovi ili pauci?
  Koriste se oba.

 • Nekoliko ili par?
  Iako se oba koriste, preporučuje se da se izbegava korišćenje „par“ osim u značenju dveju nečega.

 • Patrioti ili patriote?
  Koriste se oba.

 • Kokošaka ili kokoški?
  Koriste se oba.

 • Taburea ili taburei?
  Oba su pravilna ali su različiti padeži iste reči: taburei je nominativ množine dok je taburea genitiv jednine i množine.

 • Pilad ili pilići.
  Oba su pravilna.

 • Zla ili zala?
  Različiti oblici iste reči. Genitiv jednine imenice “zlo” glasi “zla”, dok njen genitiv množine glasi “zala”. Razlika: “Dosta mi je njegovog zla!” i “Dosta mi je svih njegovih zala!”

 • Centi ili cenata?
  Ovo je genitiv množine dveju različitih reči te su oba slučaja pravilna u svojim upotrebama. Centa je jedinica za težinu i njen genitiv množine glasi “centi”, dok je cent monetarna jedinica i njen genitiv množine glasi “cenata”.

 • Kilometra ili kilometara?
  Zavisi od broja uz koji stoje. Pravilno je “kilometara” uz sve brojeve OSIM dva, tri i četiri (i sve brojeve koji su sa njima složeni) uz koje je pravilno “kilometra”. Znači: trideset pet kilometara

 • Bilo je mnogo žrtvi” ili “Bilo je mnogo žrtava”?
  Oba su pravilna.

 • Devet osoba ili devet osobe?
  Pravilno je devet osoba. Uz brojeve počev od pet pa naviše koristi se genitiv množine.

 • Zrnci ili zrnca?
  Koriste se oba sa blagom razlikom – i jedan i drugi su deminutivi od reči zrno u nominativu množine. Zrnci je n.m. od reči zrnce, a zrnca je n.m. od reči zrnak.

 • Akta, akti, aktovi?
  Svi se koriste u različitim situacijama. Akta je službeni spis, akti su dela, činovi, a aktovi su umetnička dela koja predstavljaju nago ljudsko telo.

 • Cigala ili cigli?
  Oba su prihvatljiva.

 • Burad ili bureta?
  Koriste se oba.

 • Brojki ili brojaka?
  Pravilno je brojki.

 • Brojevna prava ili brojna prava?
  Brojevni se koristi u gramatici ili matematici kao sinonim od brojni, pa možemo da kažemo brojni skupovi ili brojevni skupovi. U svakodnevnom govoru, koristi se brojni: brojne kuće, brojni psi, brojni predmeti...

 • Breskvi ili bresaka?
  Mogu oba, pošto “breskva” ima dva oblika genitiva množine.

 • Čitati novine ili čitati novinu?
  Pravilno je čitati novine.

 • Zveri ili zvera?
  Koriste se oba, zavisno od roda reči. Ako je zver ženskor roda, pravilno je zveri, a ako je muškog pravilno je zvera. (“Video sam tu zver” i “Video sam tog zvera”)

 • Znački ili značaka?
  Koristi se i jedno i drugo.

 • Znaci ili znakovi?
  Oba su prihvatljiva.

 • Alpi ili Alpe?
  Koriste se oba.

 • Ansambla ili ansambala?
  Koriste se oba.

 • Arhitekata ili arhitekta?
  Pravilno je arhitekata. (za množinu)

 • Auta ili auti?
  Za muški rod nominativ množine je auti, a za srednji auta. Preporučuje se upotreba punog naziva automobili.

 • Bermuda, Bermudi ili Bermude?
  Koriste se sva tri.

 • Berberini ili Berberi?
  Pravilno je berberi.

 • Bez ruka ili bez ruku?
  Pravilno je bez ruku.

 • Biciklima ili biciklama?
  Pravilno je biciklima. Reč je po pravopisu muškog roda, iako je veoma rasprostranjen njen ženski oblik.

 • Bicikli ili biciklovi?
  Pravilno je bicikli.

 • Bliznakinje ili blizankinje?
  Koriste se oba, mada je kod nas učestalije bliznakinje.

 • Ćebići ili ćebad.
  Pravilno je ćebad.

 • Ćufta ili ćufte?
  Koriste se obe, u ženskom rodu kaže se „dve ćufte“ a u muškom „dva ćufta“.

 • Demokrate ili demokrati?
  Koriste se oba.

 • Desetorica dečaka ili desetoro dečaka?
  Pravilno je desetorica dečaka. Pošto je jasno da su svi muškog pola koristi se „desetorica“. Da je umesto dečaka bilo nešto što može obuhvatati oba pola kao na primer „radnika“, onda bi bilo sigurnije upotrebiti „desetoro“.

 • Hardveri ili hardver?
  Pravilno je hardver.

 • Fileti ili filei?
  Oba su pravilna, ali različito znače. File je meso koje se skida oko kičme životinje, a filet je tanko isečeni komad mesa bez kosti (obično ribe).

 • Getoi ili geta?
  Pravilno je geta.

 • Gledalaca ili gledaoca?
  Gledalaca za genitiv množine a gledaoca za genitiv i akuzativ jednine. Primeri: „Nekoliko gledalace“, „Video sam jednog gledaoca“, „Uzeo sam to od gledaoca“.

 • Zamci ili zamkovi?
  Koriste se oba.

 • Vi bi ili vi biste?
  Pravilno je vi biste.

 • Užicama ili Užicu?
  Iako se oba prihvataju, preporučuje se da se Užice menja kao srednji rod. (Užice, Užica, Užicu)

 • Brojevi ili brojke?
  Koriste se oba sa različitim značenjima. Brojka ima isto značenje kao i cifra (oznaka za broj), te se ne može koristiti kao zamena za reč broj. Pravilno je reći “petocifreni broj”, a ne “petocifrena brojka”.

 • Tikava ili tikvi?
  Koriste se oba, preporučuje se tikava.

 • Trenutci ili trenuci?
  Pravilno je trenuci.

 • Semenki ili semenaka?
  Pravilno je semenki.

 • Softveri ili softver?
  Pravilno je softver, to je zajednički naziv za bilo koji broj kompjuterskih programa.

 • Ručaka ili ručkova?
  Oba su prihvatljiva. Kao učestaliji izraz preporučuje se “ručkova”, ali promena ručci-ručaka-ručcima takođe nije neispravna.

 • Pljačaka ili pljački?
  Pravilno je pljački.

 • Zuba ili zubi?
  Množina od zub glasi zuba.

 • Orasi ili orahi?
  Pravilno je orasi. Slovo “h” u množini zadržava se samo u genitivu (oraha) i akuzativu (orahe).

 • Optužaba ili optužbi?
  Pravilno je optužbi.

 • Naočari ili naočare?
  Oba su prihvatljiva.

 • Šutovi ili šutevi?
  Oba su ispravna.

 • Svezaka ili svesaka?
  Pravilno je svezaka.

 • Nas četvorica ili mi četvorica?
  Pravilno je nas četvorica.

 • Kajševi ili kaiševi.
  Pravilno je kaiševi.

 • Karti ili karata?
  Pravilno je karata.

 • Keksi ili keksovi?
  Oba su ispravna.

 • Konkistadori ili konkvistadori?
  Preporučuje se konkvistadori.

 • Košpice ili koštice?
  Pravilno je koštice. Košpe i košpice se koristi, ali to nije zvanično priznati izraz.

 • Hrčkovi ili hrčci?
  Koriste se oba, slično kao i u slučaju “ručkovi-ručci”.

 • Gostiju ili gosti?
  Koristi se i jedno i drugo, mada se gostiju preporučuje kao učestaliji izraz.

 • Golubovi ili golubi?
  Oba su ispravna.

 • Gubici ili gubitci?
  Pravilno je gubici.

 • Dvoica ili dvojica?
  Pravilno je dvojica.

 • Dva Novosađana ili dva Novosađanina?
  Pravilno je dva Novosađanina.

 • Dvoje jaja ili dva jajeta?
  Pravilno je dva jajeta.

 • Diplomati ili diplomate?
  Oba su ispravna, diplomate je nešto učestalije.

 • Dva čitaoca ili dva čitalaca?
  Pravilno je dva čitaoca.

 • Četiriju ili četriju?
  Pravilno je četiriju.